sobota, 30 lipca 2016

Klienci indywidualni


Sprawy administracyjne, w tym w szczególności:
 • sprawy wywłaszczeniowe i zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • odszkodowania za wywłaszczenie lub zajęcie nieruchomości
 • sprawy o podział nieruchomości
 • sprawy z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego
 • opłaty adiacenckie
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego
 • sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • sprawy z zakresu Prawa ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody
Kompleksowo prowadzimy sprawy administracyjne począwszy od przygotowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania i złożenia wniosku do właściwego organu, poprzez reprezentację Klienta przed organami administracji publicznej zarówno I jak i II instancji, aż do sporządzenia i złożenia odwołania od decyzji oraz skargi do sądu administracyjnego. Zapewniamy reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 • doradztwo prawne przy nabywaniu, zbywaniu, obciążaniu nieruchomości, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz ocena stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • sprawy z zakresu ochrony własności, w tym sprawy o wydanie nieruchomości, o eksmisję, o przywrócenie posiadania
 • sprawy o bezumowne korzystanie z nieruchomości, w tym w szczególności pod urządzenia przesyłowe (energetyczne, ciepłownicze), wodociągi, kanalizację
 • sprawy dotyczące służebności gruntowych, służebności drogi koniecznej oraz służebności przesyłu
 • sprawy o immisje
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • sprawy związane z ustalaniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
 • sprawy związane z postępowaniami przed sądem wieczystoksięgowym
Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rzeczowego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności nieruchomości. Oferujemy pomoc prawną na etapie przesądowym, negocjacje z podmiotami naruszającymi prawo własności w zakresie ustalenia należnego odszkodowania lub wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości, reprezentację w przed sądami wszystkich instancji.
Sprawy spadkowe
 • przygotowanie projektu testamentu
 • - sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • - sprawy o dział spadku i zniesienie współwłasności
 • - sprawy o zachowek
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie prawa spadkowego. Kancelaria współpracuje z notariuszem, zapewniając w razie potrzeby załatwienie wszelkich formalności związanych z daną sprawą oraz zapewnia dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów. Zapewniamy również pomoc w postępowaniu podatkowym w podatku od spadków i darowizn.
Sprawy z zakresu prawa cywilnego
 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania
 • darowizny
 • windykacja należności
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Kompleksowo obsługujemy proces zawierania umów, w tym umów inwestycyjnych, począwszy od przygotowania jej projektu lub zaopiniowania projektu przygotowanego przez drugą stronę, poprzez udział w negocjacjach z kontrahentem, aż do momentu jej podpisania przez strony. Zapewniamy również opiekę nad Klientem w procesie realizacji umowy i pomagamy rozwiązać problemy z ta realizacją związane. Kancelaria zajmuje się również dochodzeniem dla Klientów odszkodowań z różnych tytułów oraz windykacją należności zarówno przed sądem, jak i w postępowaniu komorniczym.
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • sprawy o podwyższenie i obniżenie alimentów
 • sprawy dotyczące praw rodzicielskich
 • podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie